Regional Co-operation for Cultural Heritage Development
რეგიონალური თანამშრომლობა კულტურული მემკვიდრეობის განვითარებისათვის
Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն մշակութային ժառանգության զարգացման
Національна політика щодо культурної спадщини
Mədəni irsin inkişaf Etdimilməsi üçün regional əməkdaşlıq
Рэгіянальнае супрацоўніцтва ў мэтах развіцця культурнай спадчыны
 

იკომოს საქართველო არის არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც მიზნად ისახავს მემკვიდრეობის რესურსის კონსერვაციას. ის დაარსდა  1993 წელს როგორც ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კავშირი. იკომოს საქართველოს მისიაა ეროვნულ დონეზე გაავრცელოს და დაამკვიდროს კონსერვაციის საერთაშორისო სტანდარტები. ამ მიზნით, იკომოს საქართველოში ფუნქციონირებს თემატური სექციები (ხალხური არქიტექტურა, ისტორიული დასახლებები, კულტურული ტურიზმი, სარესტავრაციო მეთოდოლოგია) და აგრეთვე ხორციელდება არაერთი პილოტური პროექტი, რომელშიც პრაქტიკულად გამოიყენება საერთაშორისოდ აღიარებული საკონსერვაციო მეთოდოლოგია.

 http://icomos.org.ge/

RCCHD Project:
Office 16b, Betlemi ascent, 0105 Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 2-98-45-27
E-mail: rcchd@icomos.org.ge
© 2012 - Eastern Partnership Culture Programme